การยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างห้องสมุดกลุ่มเครือข่ายผ่านระบบ EBSCO Discovery Service (EDS)


การยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างห้องสมุดกลุ่มเครือข่ายผ่านระบบ EBSCO Discovery Service (EDS)

EBSCO Discovery Service (EDS) เป็นเครื่องมือช่วยในการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศจากทุกแหล่งที่สำนักวิทยบริการฯ มีให้บริการ ด้วยการสืบค้นข้อมูลแบบหน้าจอเดียวที่สำนักวิทยบริการฯ บอกรับ จะรวบรวมข้อมูลจากทุกฐานข้อมูลที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บอกรับ เช่น ScienceDirect, ISI Web of Science, Proquest Dissertation และฐานอื่นๆ รวม 13 ฐาน รวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางเดียว Single Search หรือ EDS นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดของห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทยอีกด้วย

EBSCO eBook ILL เป็นการให้บริการยืม eBooks ระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (RULibNET) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ข้อตกลงบริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่าน EDS

ขั้นตอนการยืมระหว่างห้องสมุด :

  1. ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลรายละเอียดการยืมตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
  2. บรรณารักษ์ผู้ให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด จะติดต่อกลับผู้ใช้บริการเมื่อได้รับแบบฟอร์มขอใช้บริการ ทาง e-Mail เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางโทรศัพท์ หรือ ทาง e-Mail
  3. บรรณารักษ์ผู้ให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด จะติดต่อผู้ใช้บริการมารับเอกสารเมื่อเอกสารถึงสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  4. ผู้ใช้บริการรับเอกสารพร้อมทั้งชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ผู้มีสิทธิใช้บริการ : นิสิต-นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย
ทรัพยากรที่ให้บริการ : ทรัพยากรประเภทอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือ บทความวารสาร ซึ่งไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถขอใช้บริการได้เฉพาะบทเท่านั้น ตามเงื่อนไขที่ตกลงกับสำนักพิมพ์
สิ่งพิมพ์ที่ให้บริการ : ถ่ายสำเนาเอกสารหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นกับนโยบายของแต่ละห้องสมุด
ระยะเวลาในการดำเนินการ : ภายใน 5 วันทำการ นับจากได้รับคำขอ
วิธีการจัดส่ง : จัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทาง e-Mail
ค่าดำเนินการ : รายการละ 50 บาท หรือขึ้นกับนโยบายการบริการของแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบัน อ้างอิงจาก อัตราค่าบริการตามข้อตกลงคณะทํางานฝ่ายบริการสารนิเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ติดต่อบรรณารักษ์ คุณกาญจนา กริ่งรัมย์
ฝ่ายห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร : 02-244-5321 / 095-786-2940

คู่มือการใช้งาน

ขั้นตอนการยืมระหว่างห้องสมุด EBSCO ILL