เครื่องมือสืบค้น

เครื่องมือสืบค้น

แหล่งข้อมูลของมหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูลงานวิจัย มสด.
ฐานข้อมูลงานวิจัย มสด.

Dusit University Research Center – ระบบสืบค้นงานวิจัยในลิขสิทธ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยสามารถ สืบค้นจาก หัวเรื่อง หรือสืบค้นเพิ่มเติม จาก สังกัดหน่วยงาน / ปีการวิจัย-ปีการเผยแพร่

ระบบสืบค้นข้อมูลห้องสมุด
ระบบสืบค้นข้อมูลห้องสมุด

SDU- Online Public Access Catalog ระบบสืบค้นทรัพยาการสารสนเทศของห้องสมุดในสังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เช่น หนังสือทั่วไป บทความจากวารสาร วิทยานิพนธ์ วิจัย โดยการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเลขเรียกหนังสือ (Call No) ห้องสมุดที่จัดเก็บ (Location) สถานที่จัดเก็บ (Collection) และสถานะทรัพยากร (Status) ที่ให้บริการภายในห้องสมุด

SDU MOOC
SDU MOOC

ระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ให้บริการไม่จำกัดเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตปัจจุบัน แต่รวมถึงศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไปผ่านหลักสูตรที่เปิดให้บริการที่สามารถประยุกต์การเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ สนับสนุนการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
วารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย

วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่งานทางวิชาการในประเภทบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทความวิจารณ์หนังสือ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้คิดด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ครุศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อาชญาวิทยา บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)

English Discoveries
English Discoveries

โปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online เป็นโปรแกรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์และคำศัพท์ เน้นการใช้ภาษาอังกฤษจากสถานการณ์จริง ในชีวิตประจำวัน โดยมีเนื้อหาของบทเรียนทั้งหมดสอดคล้องตามกรอบ มาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ตั้งแต่ระดับ A1–C1

UCTAL
UCTAL

สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย มีเป้าหมายในการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการระเบียนบรรณานุกรม การควบคุมระเบียนรายการหลักฐาน และการใช้รายการร่วมกัน อันจะช่วยรองรับการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำรายการบรรณานุกรม และใช้ประโยชน์ในการยืมระหว่างห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการในการค้นหาหนังสือที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด

SDU Online Course
SDU Online Course

เสริมทักษะการเรียนรู้ผ่านระบบ SDU Online Course ซึ่งเป็นบทเรียนออนไลน์ ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนแบบ Online On-Air และ Hybrid ที่รองรับผู้เรียนได้จำนวนมาก ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ ผู้เรียนผู้สอนสามารถติดต่อสื่อสารกันผ่าน Web browser ภายในระบบจะประกอบไปด้วย บทเรียนออนไลน์ ระบบบันทึกการเข้าเรียนแนวการสอน สื่อการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบและแบบสำรวจออนไลน์ เพื่อให้ผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาไปตามบริบทของผู้เรียนได้ ระบบจะทำการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียนเวลาเรียนแบบออนไลน์และผู้เรียนสามารถดูการเรียนการสอนย้อนหลังได้รองรับการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet และ Smartphone ผ่านช่องทางhttps://onlinecourse.dusit.ac.th ทั้งนี้ในระบบ SDU Online Course ยังมีคอร์สอบรมที่น่าสนใจสำหรับให้นักศึกษาเข้ามา Upskill Reskill เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ได้

วารสารวิจัย มสด.
วารสารวิจัย มสด.

วารสารวิชาการ ที่รวบรวมผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ของอาจารย์และนักวิจัย ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงบนฐานข้อมูล Google Scholar เพื่อเป็นการผลักดันและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ประกอบด้วย
-ASEAN Journal of Eduction
-Journal of Early Childhood Education Management
-Journal of Food Health and Bioenvironmental Science
-Journal of Multidisciplinary in Social Sciences
-Journal of Science Innovation for Sustainable Development
-Journal of Sustainable Tourism Development
-Journal of Thai Food Culture
-Suan Dusit Graduate School Academic Journal

ฐานข้อมูลออนไลน์

ACM Digital Library
ACM Digital Library

ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูล วารสาร / จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ/ มีสารานุกรม/คำศัพท์ ด้านคอมพิวเตอร์ วีดิโอ จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เอกสารประกอบด้วย/รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็มให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน การแสดงผลข้อมูล ในรูปแบบ PDF และ HTML การจัดการผลลัพธ์ทำได้โดย สั่งพิมพ์ บันทึกในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมเช่น EndNote, RefWorks เป็นต้น ถ่ายโอนไปจัดเก็บใน EndNote Web

Title List Title List
ACS Publications
ACS Publications

ACS : American Chemical Society วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (เปิดอ่านได้) มีจำนวนวารสารที่บอกรับ ประมาณ 41 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักพิมพ์ The American Chemical Society บทความวาร ( Full -Text) รูปแบบ PDF และ HTML เฉพาะวารสารที่บอกรับตัวเล่มเท่านั้น ให้ข้อมูล 1996- ปัจจุบัน ไม่จำกัดสิทธิ์จำนวนผู้เข้าใช้ การจัดการผลลัพธ์ โดย สั่งพิมพ์ อีเมล์ บันทึกในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมได้โดยตรงเช่น EndNote, Procite จัดเก็บใน EndNote Web

Title List Title List
Emerald Insight
Emerald Insight

Emerald Management PLUS, และ Emerald Management (EM92) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สกอ.บอกรับ และ สำนักวิทยบริการฯม.สวนดุสิตบอกรับ(ที่เป็นส่วนต่าง) ครอบคลุมสาขาวิชาด้านการจัดการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การบัญชี บริหารธุรกิจ และการเงินธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้ ฯลฯ มีวารสารออนไลน์ ประมาณ 200 ชื่อเรื่อง มีฉบับเต็มมากว่า 120,000 รายการ ปี 1994-ปัจจุบัน และมีสาระสังเขป ปี 1989ปัจจุบัน มีวารสารเด่นๆ ได้แก่ management Decision ,EuropeanJournal,Organization Development

Title List Title List
ERIC
ERIC

ฐานข้อมูล ERIC - Educational Resources Information Center เป็นฐานข้อมูลด้านการศึกษา รวบรวมข้อมูลจากทั้งหนังสือ วารสาร รายงานการประชุม งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ให้บรรณานุกรมและสาระสังเขปเท่านั้น

IEEE Xplore Digital Library
IEEE Xplore Digital Library

IEEE/IET Electronic Library (IEL) วารสาร เอกสารการประชุมวิชาการ (proceeding) และ Conferenc จากสำนักพิมพ์ IEEE และ IET ให้ข้อมูล 1988 - ปัจจุบัน ครอบคลุมสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา อุตสาหการ ฯลฯ มี Directory online เป็นเครื่องมือช่วยค้น มี Full Text ให้บริการในรูปแบบ PDF มี Multimedia เอกสารประเภท Proceeding เช่น Presentation ในรูปแบบไฟล์ PowerPoint การจัดการผลลัพธ์ทำได้โดย สั่งพิมพ์ อีเมล์ บันทึกในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมเช่น EndNote, RefWork จัดเก็บใน EndNote Web การเข้าใช้งานครั้งละ 5 คน การใช้งานภายนอกเครือข่าย (ใช้ระบบ VPN ของมหาวิทยาลัยฯ)

Title List Title List
SpringerLink e-Journal
SpringerLink e-Journal

SpringerLink – e-Journal เป็นฐานข้อมูล หนังสือ/วารสาร วารสารอิเล็กทรอนิกส์เอกสารฉบับเต็ม ประมาณ 1,130 ชื่อ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปี 2002-2004 เป็นสหสาขาวิชา ครอบคลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ บรรณารักษ์ฯ กฎหมายและสาขาอื่นๆ สามารถสืบค้นและเรียกดูบทความวารสารฉบับ (Full-Text) รูปแบบ PDF และ HTML ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน ไม่จำกัดสิทธิจำนวนผู้เข้าใช้ การจัดการผลลัพธ์ โดย สั่งพิมพ์ อีเมล์ บันทึกในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมได้โดยตรงเช่น EndNote, Procite จัดเก็บใน EndNote Web การใช้งานทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย

Title List Title List
Science Direct
Science Direct

ฐานข้อมูล ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จาก วารสารของสํานักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปีค. ศ.1995 – ปัจจุบัน

Title List Title List
SCOPUS
SCOPUS

SCOPUS ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา รวมถึงสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ รูปแบบการสืบค้นคล้ายกับฐานข้อมูล Science Direct เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลของ Elsevier Science เช่นกัน เพียงแต่ Scopus จะไม่มีเอกสารฉบับเต็ม แต่จะมีการเชื่อมโยงให้ หากวารสารที่ค้นพบใน Scopus เป็นวารสารที่สำนักวิทยบริการฯ บอกรับในรูปของ E-journal ซึ่งอาจเป็น Science Direct, Springer Link เป็นต้น เมื่อคลิก Link ดังกล่าวแล้วจะสามารถเรียกดู Full-text ได้

Thai Jounals Online (ThaiJO)
Thai Jounals Online (ThaiJO)

เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)

Thai-Jounal Citation Index Centre (TCI)
Thai-Jounal Citation Index Centre (TCI)

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ให้บริการสืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ การอ้างอิงบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการไทย การคำนวณและรายงานค่า Journal Impact Factor ของวารสารวิชาการไทยที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI (TCI impact factors) ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ journal impact factors, h-index และคุณภาพผลงานวิจัยในระดับสากล

Academic Search Ultimate
Academic Search Ultimate

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 5 พันชื่อเรื่อง

Title List Title List
EBSCO Discovery Service
EBSCO Discovery Service

เป็นฐานข้อมูลและบริการสืบค้นเพื่อการยืมคืน ข้อมูลครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ โดยให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของบทความวารสาร (Full text) ไม่น้อยกว่า 1,800 ชื่อเรื่อง โดยมี วารสารฉบับเต็มและบทความฉบับเต็มจากสำนักพิมพ์ต่างๆ อาทิ Wiley (John Wiley & Sons, Inc. / Wiley-Blackwell), Taylor & Francis, Sage Publication เป็นต้น

Title List Title List
EBSCO Engineering Source
EBSCO Engineering Source

เป็นฐานข้อมูลออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและนักวิจัยด้านวิศวกรรม โดย Collection นี้ของเนื้อหาที่ครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมจำนวนมาก เช่น วิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร์

  • สิ่งพิมพ์ฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,600 ชื่อเรื่อง
  • ดรรชนีและบทคัดย่อของนิตยสาร วารสารและ สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการกว่า 3,000 ชื่อเรื่อง

Title List Title List

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

IG Publishing e-Books Library
IG Publishing e-Books Library

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) (ภาษาอังกฤษ) บน Platform iGLibrary (iG Publishing) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อในนามภาคีเครือข่ายความร่วมมือ สำนักวิทยบริการฯกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ใช้หนังสือร่วมกัน ประกอบด้วยหนังสือ ทุกสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ฯ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาล ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริการธุรกิจ ฯลฯ

EBSCO eBooks
EBSCO eBooks

คอลเลคชั่น ebook ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชาจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกว่า90 แห่งจากทั่วโลก อาทิเช่น Cambridge University Press, Harvard University Press, Oxford University Press, Stanford University Press, Yale University Press และอีกมากมาย คอลเลคชั่นนี้ประกอบด้วยหนังสือ ebook จากหลากหลายสาขาวิชากว่า 37,000 ชื่อเรื่อง

เอกสารประกอบการเรียน
เอกสารประกอบการเรียน

คลังข้อมูลเอกสารประกอบการเรียนฉบับเต็มในรูปแบบออนไลน์ ในรายวิชา/หลักสูตรต่างๆ สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

eBook มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
eBook มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) (ภาษาไทย) ประกอบด้วย งานวิทยานิพนธ์ ดุษฏีนิพนธ์ งานวิจัย หนังสือหายาก หนังสือประกอบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯที่ผลิตขึ้นเองและหนังสืออ่านประกอบทั่วไป ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ( Full Text)

CU-eLibrary
CU-eLibrary

ตำราและหนังสือจาก Chula book <<คู่มือแนะนำการใช้งาน>>

ฐานข้อมูลพยาบาล

CINAHL Complete
CINAHL Complete

CINAHL Complete ครอบคลุมในสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข และงานวิจัย สามารถสืบค้นข้อมูลที่เป็นวารสารฉบับเต็มได้มากกว่า 770 ชื่อเรื่อง มีบทความฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 600,000 บทความ ให้ข้อมูลย้อนหลัง ปีค.ศ. 1937 จนถึงปัจจุบัน มี หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนมากกว่า 275 เล่ม การแสดงรูปแบบ HTML/PDF File เข้าใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

eBook Nursing Collection
eBook Nursing Collection

eBook Nursing Collection มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 600 เล่ม ที่มุ่งเน้นความต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล รวมถึงคู่มือทางคลินิก คู่มือการปฏิบัติงานตามหลักฐาน คู่มือปฏิบัติ

Nursing Reference Center Plus
Nursing Reference Center Plus

Nursing Reference Plus เป็นฐานข้อมูลทางด้านพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจรักษาโรค ทักษะและขั้นตอนการพยาบาลผู้ป่วย ข้อมูลยา การทดลองในห้องแล็บ Best practice และอื่น ๆ สืบค้นข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 1,000 ชื่อเรื่อง (คณะพยาบาลศาสตร์บอกรับ)

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

EBSCO Open Dissertations
EBSCO Open Dissertations

เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ กว่า 500,000 รายการ จาก 25 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก สามารถสืบค้น ฐานข้อมูลนี้ได้จาก EDS platform เพียงกรองข้อมูล content provider เป็น OpenDissertations

Thai Digital Collection (TDC)
Thai Digital Collection (TDC)

TDC เป็นฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายาก (ฉบับภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ) ในรูปแบบเต็มฉบับ (Full - Text) เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ /เอกชน/ สถาบันฯ ใช้งานภายนอกเครือข่าย (สมัครสมาชิกลงทะเบียน)

วารสารวิจัย

Journal of Food Health and Bioenvironmental Science
Journal of Food Health and Bioenvironmental Science

วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 จนถึงปี 2560 เป็นระยะเวลา 10 ปี ต่อมาในปี 2561 ได้เปลี่ยนชื่อวารสาร คือ Journal of Food Health and Bioenvironmental Science กำหนดรับตีพิมพ์เผยแพร่เฉพาะบทความภาษาอังกฤษในรูปแบบของนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book review) ในกลุ่มสาขาอาหาร วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ฉบับที่สองประจำเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที่สามประจำเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม) ดำเนินการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบของวารสารฉบับพิมพ์ (ISSN: 2629-9992) และวารสารออนไลน์ (ISSN: 2630-0311) ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารให้อยู่ในวารสารวิชาการกลุ่ม 1 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thailand-Journal Citation Index, TCI) และได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐาน ASEAN Citation Index (ACI)

Journal of Multidisciplinary in Social Sciences
Journal of Multidisciplinary in Social Sciences

วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 จนถึงปี 2561 เป็นระยะเวลา 14 ปี ต่อมาในปี 2562 ได้เปลี่ยนชื่อวารสาร คือ Journal of Multidisciplinary in Social Sciences กำหนดรับตีพิมพ์เผยแพร่เฉพาะบทความภาษาอังกฤษในรูปแบบของบทความรับเชิญ (invited Article) นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book review) รับบทความประเภทการใช้องค์ความรู้หลายศาสตร์หรือสาขาวิชามาผสมผสานที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ฉบับที่สองประจำเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที่สามประจำเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม) ดำเนินการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบของวารสารฉบับพิมพ์ (ISSN: 2672-9806) และวารสารออนไลน์ (ISSN: 2673-0235) ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารให้อยู่ในวารสารวิชาการกลุ่ม 1 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thailand-Journal Citation Index, TCI) และได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐาน ASEAN Citation Index (ACI)

ASEAN Journal of Education
ASEAN Journal of Education

วารสาร Asean Journal of Education ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 จนถึงปี 2562 เป็นระยะเวลา 4 ปี กำหนดรับตีพิมพ์เผยแพร่เฉพาะบทความภาษาอังกฤษในรูปแบบของบทความรับเชิญ (invited Article) และนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) ในกลุ่มสาขาการศึกษา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่สองประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม) ดำเนินการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบของวารสารฉบับพิมพ์ (ISSN: 2673-0766) และวารสารออนไลน์ (ISSN: 2465-437X) ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารให้อยู่ในวารสารวิชาการกลุ่ม 2 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thailand-Journal Citation Index, TCI)

เครื่องมือสำหรับงานวิจัย

Google Scholar
Google Scholar

Google Scholar ใช้ในการค้นหางานเขียนทางวิชาการโดยสามารถ ค้นหาในสาขาวิชาและแหล่งข้อมูลต่างๆ มากมายได้จากจุดเดียวทั้งบทความ, peer-reviewed, วิทยานิพนธ์, หนังสือ, บทคัดย่อ และบทความจากสำนักพิมพ์

Endnote
Endnote

Endnote เป็นโปรแกรมช่วยในการจัดการเอกสารอ้างอิง จัดการทางบรรณานุกรม (Biliography or reference) ทั้งการจัดเก็บและการใส่รายการอ้างอิง (citation) สำหรับการทำรายงาน วิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ และต้นฉบับบทความวิจัย

Turnitin
Turnitin

เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์ (Plagiarism Checking) พร้อมทั้งชี้แหล่งข้อมูล ที่ปรากฏว่าซ้ำ (จากการคัดลอกและดัดแปลงจากงานผู้อื่น) โดยแสดงรายการเป็นแถบสี และระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซ้ำ ซึ่งรายงานต้นฉบับ (Originality Report) สามารถทำให้ผู้สอนสามารถติดตาม และแปลผล เพื่อประกอบการประเมินผลงานชิ้นนั้นได้อย่างสะดวก (บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อ) ติดต่อสอบถาม 02-2444146-7

อักขราวิสุทธิ์
อักขราวิสุทธิ์

โปรแกรม/การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมด้วยระบบอักขราวิสุทธิ์ เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมผลงานต่าง ๆ เช่น วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รายงานวิจัย วารสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ โปรแกรม อักขราวิสุทธิ์นี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้น โดย ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยการประมวลผลภาษาและวัจนะคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพือตรวจสอบ การคัดลอกภาษาไทยโดยเฉพาะ และมีการพัฒนาต่อเนื่องให้สามารถตรวจสอบภาษาอังกฤษได้ด้วย การเข้าใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยที่ร่วมลงนามความร่วมมือฯ และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมลงนาม)