ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น


ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น

การเข้าดูเอกสารฉบับเต็มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล จำเป็นต้องเชื่อมต่อเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ VPN การใช้งาน VPN ประกอบด้วย
ระบบสืบค้นข้อมูลห้องสมุด, EBSCO host, Scopus, Science Direct, Springer Link, IG Library, IEE/IET Electronic Library, ACS Publications, Emerald insight, Web of Science, Nursing Plus