สิ่งอำนวยความสะดวกด้านไอที

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านไอที

บริการคอมพิวเตอร์เพื่องานสืบค้นสารสนเทศ/อินเทอร์เน็ต

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.สวนดุสิต มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์กว่า 100 เครื่อง สำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสืบค้นสารสนเทศ ให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้บริการได้ที่อาคารสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 1 และชั้น 2

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ(PC)

บริการคอมพิวเตอร์มีโปรแกรม Microsoft Office พร้อมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ที่บริเวณชั้น 1, 2 สำหรับนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ไว้ทำงานโดยมีการลงชื่อเข้าใช้ โดยใช้รหัสชุดเดียวกับ username และ password ที่ได้รับจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย สามารถใช้บริการปริ้นท์เอกสารและถ่ายเอกสาร ได้บริเวณชั้น 1 และบริการสืบค้นข้อมูล ในทุกชั้นของอาคารสำนักงานเพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Notebook)

บริการ Notebook เพิ่มเติมจำนวนกว่า 20 เครื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและบุคลากร โดยขอรับบริการได้ที่ Front desk ชั้น 1 ฝั่ง Virtual Library
เงื่อนไขการให้บริการ:
-ยื่นบัตรนักศึกษา/บุคลากร และกรอกแบบฟอร์มยืม
-ยืมได้ครั้งละ 3 ชั่วโมง/คน/เครื่อง
-กรุณาใช้ภายในอาคารสำนักวิทยบริการฯ เท่านั้น

หูฟัง(Headphones)

บริการหูฟัง (Headphones) สำหรับบริการให้สมาชิกยืมใช้ในห้องสมุด สามารถยืมได้ที่เคาน์เตอร์ ชั้น 1

คีย์บอร์ด และ เมาส์(Keyboard and Mouse)

บริการคีย์บอร์ด และ เมาส์(Keyboard and Mouse) สำหรับบริการให้สมาชิกยืมใช้ในห้องสมุด สามารถยืมได้ที่เคาน์เตอร์ ชั้น 1


การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (WIFI Access)

มีให้บริการเพื่อการเชื่อมต่อในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
Dusit-Secure สำหรับบริการ นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Dusit-Guest สำหรับบุคคลภายนอก สามารถขอรับ account ซึ่งกำหนดระเบียบการเข้าใช้และสร้างโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบุคคลภายนอกสามารถขอรับ account ได้จากหน่วยงานนั้นๆ (อาจมีค่าใช้จ่ายในการขอใช้บริการ)

พื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย:
ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์วิทยาศาสตร์
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง
บัณฑิตวิทยาลัย
หอพักชวนชม