กฤตภาคออนไลน์ (Clipping Online)

กฤตภาคออนไลน์ (Clipping Online)

กฤตภาคออนไลน์ (Clipping Online)

กฤตภาคออนไลน์(Clipping Online) คือ ที่รวบรวมและให้การสืบค้นในรูปแบบของข่าวจาก หนังสือพิมพ์ โดยคัดเลือกบทความที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการเรียน การสอนหรือเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คู่มือการใช้งาน