บริการเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยระบบสารสนเทศ

บริการเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยระบบสารสนเทศ

บริการเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเอง

บริการเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเอง การเปลี่ยน Password หรือตรวจสอบสถานะของผู้ใช้งาน โดยการเปลี่่ยนรหัสผ่าน จะมีผลกับรหัสเข้าใช้ในบริการทั้งหมดของมหาวิทยาลัย


คู่มือการเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเอง

สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
สำหรับผู้ใช้ผู้ดูแลระบบ(Helpdesk)

ระบบจะจัดการให้รหัสผ่านเป็นหนึ่งเดียว แต่ Username ยังคงเป็นตามเดิมของระบบนั้น ๆ การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านจะมีผลต่อระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.ระบบงานทะเบียนออนไลน์
2.การใช้อินเทอร์เน็ตแบบเครือข่ายไร้สาย
3.การใช้ e-Mail ของมหาวิทยาลัย
4.การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ตามห้องปฏิบัติการศูนย์การศึกษาต่างๆ
5.การใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน VPN (Virtual Private network) 6.การใช้พื้นที่สำหรับสร้าง website
7.งานสืบค้นหนังสือออนไลน์ (e-Book)
8.ระบบบริหารและจัดการบุคลากร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 02-244-5233 , 02-244-5240