บริการปฎิทินนัดหมาย

บริการปฎิทินนัดหมาย

Calendar Office365

1.การสร้างปฏิทินนัดหมาย [คู่มือการใช้งาน]

2.การจองห้องประชุม / ห้อง LAB


เพียงเข้าใช้งานอีเมล์ ของมหาวิทยาลัย ก็จะได้บริการเสริม Calendar เป็นการใช้งานบนบริการของ Office 365 อำนวยความสะดวกในการจองห้องประชุม / ห้อง LAB / นัดหมายการประชุม

การเข้าใช้ อีเมล์มหาวิทยาลัย ได้ที่ sdumail.dusit.ac.th หรือ www.outlook.com/dusit.ac.th โดยมีรูปแบบการใช้งานอีเมล์ ดังนี้
username = name_sur@dusit.ac.th เช่น thunya_klu@dusit.ac.th
password= ตัวเดียวกับการใช้งาน อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

หากมีปัญหารหัสผ่านการใช้งาน สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเองได้ที่นี่

สำหรับหน่วยงานเจ้าของห้องประชุม / ห้อง LAB ที่ประสงค์จะใช้ระบบดูแลการจองใช้ห้อง เพื่อการจัดการบริหารภายใน โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อเปิดระบบใช้งานก่อนคร้้งแรก ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งนี้ระบบจะส่งคำขอจองไปยังผู้ดูแลห้องนั้นๆ เมื่อได้รับอนุมัติ จะมีอีเมล์ตอบกับมาหาผู้ขอจอง

วิธีการใช้งานมีรายเอียดดังนี้

  1. การขอจองห้องประชุม/ห้อง LAB
  2. การขอจองห้องประชุม (โรงแรมสวนดุสิตเพลส)
  3. การอนุมัติให้ใช้ห้องประชุม/ห้อง LAB (สำหรับผู้ดูแลห้อง)
  4. การตอบรับจดหมายเชิญประชุม
  5. ตรวจสอบ Time Zone (ต้องเป็นประเทศไทย) เพื่อป้องกันวันเวลาคลาดเคลื่อน