บริการ Application

บริการ Application

แอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการวางแผนการเรียน

แอปพลิเคชัน SDU 4S สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพื่อช่วยในการเข้าถึงข้อมูลปฏิทินการศึกษาพร้อมการแจ้งเตือนประวัติการลงทะเบียนพร้อมตารางเรียนประวัติการชำระเกรดการนัดหมายกับอาจารย์ที่ปรึกษาแหล่งเรียนรู้การประเมินผู้สอนสถานะคำขอและข้อมูลติดต่อพร้อมแผนที่สำหรับ ภาควิชาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คู่มือการใช้งาน

 • ข้อมูลส่วนตัว (Profile)
 • ปฏิทินวิชาการ (Academic Calendar)
 • สถานะลงทะเบียน (Enrollment)
 • ผลการเรียน (Grade)
 • สถานะการชำระเงิน (Payment)
 • อาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor)
 • แหล่งเรียนรู้ (Library)
 • การประเมิน (Assessment)
 • สถานะคำร้อง (Request)
 • แผนที่ (Map)
iPhone Android

SDU eLearning

SDU eLearning เป็นแอปพลิเคชั่นสื่อการเรียนรู้ ฟรี สำหรับทุกคน ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

 • การประกอบอาหารไทย
 • การประกอบอาหารของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรย่านาง
 • สื่อการเรียนหมวดรายวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • เทคนิคสุขภาพพึ่งตนเองตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ : ยา 9 เม็ด
Android

ระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด(Matrix Library)

Matrix Library เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

 • ค้นหาหนังสือและทรัพยากรจากฐานข้อมูลห้องสมุด
 • เข้าสู่ระบบเพื่อดูสรุปบัญชีและรายละเอียดส่วนตัวของสมาชิก
 • ระงับ / ต่ออายุหนังสือและทรัพยากร
 • ข่าว / ประกาศห้องสมุด
 • แหล่งข้อมูลออนไลน์
IOS Android

SDU Application

SDU Application เป็น Mobile Application แรกของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสำหรับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • ประชาสัมพันธ์ข่าวของมหาวิทยาลัย
 • เผยแพร่ข้อมูลสำคัญของมหาวิทยาลัย
 • เผยแพร่ข้อมูลสถานที่สำคัญของมหาวิทยาลัย
 • แจ้งรายการอาหารรายวันของโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัย
 • แหล่งรวบรวมสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
IOS Android