ฐานข้อมูลทดลองใช้

ฐานข้อมูลทดลองใช้ปีงบประมาณ 2562 (สกอ.)

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เจรจาต่อรองกับสำนักพิมพ์/บริษัทผู้แทนจำหน่าย ในการเปิดอนุญาตสิทธิ์ทดลองใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นในปีงบประมาณ2562 นี้ เพื่อให้บริการกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย/สถาบันซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ดังรายการต่อไปนี้

# ฐานข้อมูล URLs
1. ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile ฐานข้อมูลประกอบด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=AONE
2. ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (The New York Times) หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ The New York Times ช่วงปี 1851-1992 และปี 1981 จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย Videos , The Learning Network , Science , Travel , Mini Crossword และอื่นๆ https://www.nytimes.com/