ข้อตกลงในการบริการ

ตารางแสดงเวลาและขั้นตอนในงานบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(Service Level Agreement: SLA)

ลำดับ ประเภทงานบริการ เวลาในการให้บริการ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์
1 บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 24 ชั่วโมง นางอัมพร กรวยทรัพย์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1-2 22445304
2 บริการยืม-คืนหนังสือผ่านเคาน์เตอร์ ชั้น 2 ไม่เกิน 5 นาที/ 1 เล่ม นางลำพึง เจริญสุข อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 22445325
3 บริการยืม-คืนหนังสือผ่านเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ ชั้น 1 และ ชั้น 2 ไม่เกิน 10 นาที/ 1 เล่ม นางลำพึง เจริญสุข อาคารวิทยบริการ ชั้น 1-2 22445325
4 บริการยืม-คืนหนังสือระหว่างศูนย์การศึกษาฯ (Inter Library Loan) ดังนี้ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษาฯ นครนายก และศูนย์การศึกษาฯ หัวหิน 5 วัน นางอัมพร กรวยทรัพย์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 22445304
5 บริการยืม-คืนวารสารและสิ่งพิมพ์ ชั้น 3 ไม่เกิน 5 นาที/ 1 เล่ม นางสาวนงลักษณ์ ตั้งเสริมศักดิ์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 22445329
6 บริการห้องผลงานวิชาการ 1 วันทำการ นางสาวบุบผา แสนคำ อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 22445291
7 บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (Database Online) 24 ชั่วโมง นางสาวรักขณาวรรณ์ ชูทอง อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 22445319
8 บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book Library) 24 ชั่วโมง นายศรีนคร ปัญญาคล่อง อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 22445321
9 บริการติดตั้งระบบ VPN (Virtual Private Network)  1 วันทำการ นายสถิตย์ เชิดฉันท์ อาคาร 11 ชั้น 2 22445240
10 บริการเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเอง 1 วันทำการ นายวิทวัส ทองยศ อาคาร 11 ชั้น 2 22445240
11 บริการเข้าถึงเครือข่ายไร้สาย (WIFI) สำหรับนักศึกษาและบุคลากร 10 นาที นายณัฐกานต์ พงธิพันธ์,นายสุทัศน์ รุ่งเรือง อาคาร 11 ชั้น 2 22445233
12 บริการเข้าถึงเครือข่ายไร้สาย (WIFI) สำหรับบุคคลภายนอก 10 นาที นายณัฐกานต์ พงธิพันธ์,นายสุทัศน์ รุ่งเรือง อาคาร 11 ชั้น 2 22445233
13 บริการดูแลซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์  7 วันทำการ นายจักร ชมภูนุช,นายอมรินทร์ ธนารักษ์,นายพงศธร อินหนองฉาง อาคาร 11 ชั้น 3 ภายใน 9480,022445221, 022445229
14 บริการ Download โปรแกรมของ Microsoft ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมายสำหรับนักศึกษา 10 นาที นางสาวธันยมัย กลุ่นเขียว อาคาร 11 ชั้น 2 22445240
15 บริการเปิดรายวิชาในระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (WBSC-LMS) 1 วันทำการ นายอกนิษฐ ธรรมปาโล อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 22445315
16 เวลาทำการให้บริการห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 วันทำการ นางสาวหนึ่งฤทัย ภูวงค์ อาคารวิทยบริการ 22445300
17 บริการยืม Notebook สำหรับค้นคว้าภายในสำนักวิทยบริการฯ 3 ชั่วโมง ฝ่ายสำนักงานอำนวยการฯ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 22445317