เครื่องมือสำหรับงานวิจัย

เครื่องมือสำหรับงานวิจัย

Google Scholar
Google Scholar

Google Scholar ใช้ในการค้นหางานเขียนทางวิชาการโดยสามารถ ค้นหาในสาขาวิชาและแหล่งข้อมูลต่างๆ มากมายได้จากจุดเดียวทั้งบทความ, peer-reviewed, วิทยานิพนธ์, หนังสือ, บทคัดย่อ และบทความจากสำนักพิมพ์

Endnote
Endnote

EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการทางบรรณานุกรม เช่น การสืบค้น การจัดเก็บ การจัดการรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงที่ผู้ใช้ได้ไปสืบค้นมาจาก แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น จากฐานข้อมูลออนไลน์ หรือจากฐานข้อมูลของห้องสมุด ฯลฯ โปรแกรม EndNote สามารถที่จะทำการ Import รายการอ้างอิงเหล่านั้นมาไว้ฐานข้อมูลของ EndNote ได้โดยตรง เพื่อนำมาจัดการในส่วนของรายการบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงในตัวเล่มวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัย

Turnitin
Turnitin

Turnitin เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง วิชาการ ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ออนไลน์ โดยจัดอยู่ในกลุ่มของ Anti-Plagiarism Software มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้บอกรับเพื่อให้บริการแก่ อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดย Turnitin แบ่งการให้บริการเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ OriginalityCheck, GradeMark และ PeerMark พร้อมทั้งชี้แหล่งข้อมูลที่ปรากฏซ้ำเป็นแถบสี และแสดงระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซ้ำ (Similarity index)

อักขราวิสุทธิ์
อักขราวิสุทธิ์

อักขราวิสุทธิ์ เป็นระบบตรวจสอบงานเขียนเพื่อค้นหาข้อความที่อาจจะเป็นการลอกเลียนผลงานผู้อื่นด้วยฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ วารสารทางวิชาการ และรายงานวิจัย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยที่ร่วมลงนามความร่วมมือฯ ฐานข้อมูล TDC ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมไปถึงบทความภาษาไทยจากเว็บไซต์วิกิพีเดีย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เกี่ยวกับโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (โปรแกรมสำหรับการตรวจสอบการลักลอกงานวิจัย และงานวรรณกรรม) ดังนั้น คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา ของ มสด. สามารถใช้งานได้ผ่านทาง http://plag.grad.chula.ac.th/ แต่จะสามารถใช้งานได้เฉพาะ e-mail ของ มสด. ที่ลงท้ายด้วย @dusit.ac.th เท่านั้น เช่น test_sdu@dusit.ac.th