สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ (TBL) ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 โครงการพี่สอนน้อง “iPad เครื่องมือสำหรับการพัฒนาครูปฐมวัย”

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้งาน iPad เบื้องต้น สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน และเรียนรู้ความเป็นครูของการศึกษาปฐมวัย โดยนายวีระพันธ์  ชมภูแดง ผอ.สำนักวิทยบริการฯ บรรยายในหัวข้อ “การใช้ iPad กับการสนับสนุนการใช้ IT ของสำนักวิทยบริการฯ” ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ บรรยายเรื่อง “iPad เครื่องมือสำหรับการพัฒนาครูปฐมวัย” ช่วงเช้าพิธีเปิดจาก ดร.พรชุลี ลังกา ประธานหลักสูตรฯ และพิธีปิดโดย ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เมื่อวันอังคาร  ที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ อาคารวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข่าว: รสสุคนธ์ /ภาพ: อภิญญา)