สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/61

โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ รายงานผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก Webometrics เตรียมความพร้อมถ่ายทอดสดงาน “Food for tourism expo 2018 @Trang” รายงานผลการจัดกิจกรรม KM เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียวฯ กำหนดการกิจกรรมเที่ยวรอบรั้ว ทัวร์รอบวัง การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวของสำนักวิทยบริการฯ การตรวจประเมินศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง การตรวจประกันคุณภาพภายในของสำนักวิทยบริการฯ รอบ 12 เดือน โดยมีนายวีระพันธ์  ชมภูแดง ผอ.สำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม Conference Room 3 ชั้น 4 สำนักวิทยบริการฯ