รายชื่อ eBook (EBSCOhost) ใหม่ 22 ชื่อเรื่อง ปี 2561

# ISBN Title
1 9781615306886 The U.S. Constitution and Constitutional Law
2 9781107023123 Trust Law in Asian Civil Law Jurisdictions
3 9781783270118 Law, Liberty and the Constitution
4 9781466579811 Public Administration and Disability
5 9780205607419 The Public Administration Casebook
6 9781622759712 What Is the Constitution?
7 9780199756155 Interpreting the Constitution
8 9780415833233 Constitutional and Administrative Law
9 9781626162624 Public Value and Public Administration
10 9780472130023 Common Law Judging
11 9781479855001 Civil Justice Reconsidered
12 9781472486950 The Rule of Law in Crisis and Conflict Grey Zones
13 9781138670846 Optimize Public Law
14 9780300211580 Closing the Courthouse Door
15 9780226432052 Evidence of the Law
16 9780226445021 The Nature of Legal Interpretation
17 9780691125558 Law As Culture
18 9783319545226 The Legal Technology Guidebook
19 9780804796477 Law Mart
20 9780887388958 Public Administration
21 9780226474502 The Democratic Constitution
22 9783319628899 Emancipation, Democracy and the Modern Critique of Law