สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงาน

ในด้านการนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix มาบริหารจัดการสารสนเทศ การผลิตและบริการสื่อการศึกษา และการจัดการด้านกายภาพห้องสมุด โดยมีนายวีระพันธ์  ชมภูแดง ผอ.สำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับและกล่าวถึงภาพรวมสำนักวิทยบริการฯ นายธีรบุญ  เดชอุดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นางสาวประดับศรี  เนตรนี  หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด นางสาวรักขณาวรรณ์  ชูทอง บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ให้คำแนะนำและพาเยี่ยมชมสถานที่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต