แจ้งปรับเวลาให้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 มิถุนายน 2562 – 14 สิงหาคม 2562
จันทร์  - อาทิตย์ เปิด ให้บริการ  เวลา 08.00 – 16.30 น.

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด ให้บริการ