แจ้ง ปิด ระบบอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยฯ

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 24.00 น.

(โดยส่งผลให้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์ และบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถใช้งานได้)

รายละเอียดเพิ่มเติมใน e-office - ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

นายไพฑูรย์ นามเสนา หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

สำนักวิทยบริการฯ โทร. 02-244-5233, 5240