คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับบริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดประชุมหารือในการเข้าร่วมการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับรองสมรรถนะทางด้านอาชีพนักพัฒนาระบบ (Developer) และอาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ (System Analyst) สำหรับนักศึกษาทุกหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การทำงานจริง เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม sharing room

อัลบั้มภาพ 7 ภาพ