สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปิด ให้บริการ วันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2561
เปิด วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ http://www.dusit.ac.th/learning-resources

อ่านหนังสือออนไลน์ : http://elibrary.dusit.ac.th/

ฐานข้อมูลออนไลน์ : http://arit.dusit.ac.th/main/databases/ (บริการผ่าน VPN)

ค้นหา – ยืมหนังสือต่อ http://opac.dusit.ac.th/