สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/62                            โดยมีวาระการประชุมดังนี้ การประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงของคณะอนุกรรมการประเมินฯ                                      จัดทำคู่มือการให้บริการสารสนเทศของสำนักวิทยบริการฯ การตรวจตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิทยบริการฯ 61                            รายงานการปรับปรุงระบบ Wi-Fi Cafe รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในอาคารสำนักวิทยบริการฯ                                        ข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และความต้องการฯ                                                      โดยมีนายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562                                              ณ ห้องประชุม Sharing Room อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ข่าว: รสสุคนธ์ /ภาพ: อภิญญา)

อัลบั้มภาพ 17 ภาพ