มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ บ.ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมประชุมความร่วมมือในการดำเนินโครงการ Oracle Academy เพื่อช่วยยกระดับการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา พัฒนาทักษะด้านไอที ตามนโยบาย ของรัฐสังคมดิจิทัล 4.0 โดยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตคือ นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผอ.สำนักวิทยบริการฯ ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(ข่าว: รสสุคนธ์ /ภาพ: อภิญญา)

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ