สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

โดยได้รับเกียรติจาก คุณวีระพันธ์ ชมภูแดง ผอ.สำนักวิทยบริการฯ กล่าวในหัวข้อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) อ.ทิพสุดา  คิดเลิศ หัวข้อการบริหารสำนักงานสีเขียว การจัดการขยะ คุณธีรบุญ  เดชอุดม หัวข้อพลังงาน พร้อมทั้งถ่ายทอดระบบ Conference ไปยังห้องสมุดศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม Conference Room 3 ชั้น 4 สำนักวิทยบริการฯ