เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานในพิธี ซึ่งสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณห้องสมุดที่ผ่านการประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมแสดงความยินดีในการรับเกียรติบัตรครั้งนี้

อัลบั้มภาพ 5 ภาพ