รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสืต จัดกิจกรรม One World Library to University โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายพิเศษ เรื่อง One World Library ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บรรยายเรื่อง One World Library -Widening and Deepening- และ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี บรรยายสรุปเรื่องการเชื่อมโยงพื้นที่การเรียนรู้สู่ The University โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 (ขอบคุณข่าวและภาพจาก: กองประชาสัมพันธ์ มสด.)

อัลบั้มภาพ 13 ภาพ