สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศไทย "MOS Olympic Thailand Competition 2019“ ระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร

(ข่าว: รสสุคนธ์ /ภาพ: สุพรรณิการ์/ARIT)

อัลบั้มภาพ 5 ภาพ