ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(4)/2566 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2566 (ร่าง) ประกาศโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เรื่อง ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนและผู้สมัครเรียน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พ.ศ. 2566 ฯลฯ ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 มกราคม 2566 (ขอบคุณภาพและข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์ มสด.)