สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/62
โดยมีวาระการประชุมดังนี้ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระบบ IQA) รายงานความคืบหน้าเรื่อง thaiMOOC การปรับปรุงห้องสมุดฯ Digital Library รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 61 รายงานการส่งหัวข้อและรายละเอียดการจัดการความรู้ของหน่วยงาน/ส่วนงาน ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และความต้องการฯ เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข่าว: รสสุคนธ์ /ภาพ :อภิญญา)

อัลบั้มภาพ 9 ภาพ