สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจสอบวัสดุของหน่วยงาน โดยตรวจนับวัสดุปีงบประมาณ 2561

จากคณะกรรมการตรวจพัสดุและครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานผู้อำนวยการ อาคารสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้น 1 (ข่าว :รสสุคนธ์/ภาพ :อภิญญา)

อัลบั้มภาพ 4 ภาพ