รองศาสตราจาย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “วิถีชีวิตใหม่ กับสื่อการสอนแบบ Hybrid Learning” และให้นโยบายการดําเนินงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี บรรยายเรื่อง “บทบาทของ เจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวก การเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Facilitator) ที่มีประสิทธิภาพ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดำเนินรายการ  ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ วันที่ 22 กันยายน 2565  https://www.dusit.ac.th/home/2022/1006788.html?fbclid=IwAR2TgE1jBvsCYptaTbf-dzTYCXRsYjGM5GclK0S5qaYOELOQHhE9aVWV8iQ