ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้ดูแลห้อง SDU Online Learning และห้อง Hybrid Learning พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ เพื่อเตรียมพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2565 ในรูปแบบ Online และ Onsite ทั้งภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ บัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยเฉพาะความเป็นสวนดุสิต ในการให้บริการและการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน การประชุมมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 – 16.00 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting (ข่าว : จิราพร ภิญญากรณ์ / ภาพ : ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ)

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ