ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรับฟังนโยบายในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษา 1/2565 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในพื้นที่ตั้งกรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์แก่นักศึกษา โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน การประชุมมีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting (ภาพ/ ข่าว: รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย)