ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อมอบนโยบายเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการดิจิทัล ระบบสารสนเทศ ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบห้องเรียนออนไลน์ และพื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการระบบงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย การติดตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของคณะกรรมการการประเมินคุณภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป การประชุมมีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี   ที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 – 11.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM (าพ: ชัยญามล เลิศสงคราม/ ข่าว: รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย)