สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพลิกโฉมการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล “Education Reimagined - The Future of Learning” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และคุณศิรินุช ศรารัชต์ ผู้อำนวยการภาคธุรกิจการศึกษา บริษัท Microsoft Thailand วิทยากร บรรยายในหัวข้อ Education Transformation, Hybrid Learning with Microsoft 365, Metaverse in Education & Game-based Learning with Minecraft for Education โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ ครู บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโดยอบรม Onsite ณ ศาลาชื่นอารมณ์และออนไลน์ผ่าน Ms Teams จำนวน 250 คน เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น. (ข่าว: รสสุคนธ์/ ภาพ: ปิยะวัฒน์/ มลธิรา/ อภิญญา )