นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ และผู้เกี่ยวข้อง ในการนำนโยบายด้านการดำเนินการกำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล  ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงสู่การปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่กฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act: PDPA) หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีนางสาวธันยมัย กลุ่นเขียว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) ชำนาญการ ซึ่งเป็นตัวแทนที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รายงานต่อที่ประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น.  (ข่าว: รสสุคนธ์/ ภาพ: มลธิรา )