วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ “การใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-Books & e-Journals) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เวลา 10.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคุณณัฐาภรณ์ บุญมี ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และสามารถใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) และระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) ในการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และจัดอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ “การนำเข้าข้อมูลระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-Books & e-Journals)” เวลา 13.00 – 15.30 น. เพื่อการบริหารจัดการและนำเข้าข้อมูลสู่ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัลบั้มภาพ 17 ภาพ