รายการ Poll Talk Exclusive จัดประชุมกลุ่ม 
เรื่อง “คนไทยในโลกดิจิทัล” โดย ดร.เอื้ออารี จันทร 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 


http://www.dusit.ac.th/2022/966079.html