บทความ: ความเป็นผู้นำดิจิทัล (Digital Leadership)
ผู้เขียน: ดร.เอื้ออารี จันทร (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯ)
และ ดร.สินชัย จันทร์เสม
หลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต