สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ 
เข้าใช้งานเครือข่ายไร้สาย "@SDU-TRUE" 
เพื่อให้การใช้งานเครือข่ายไร้สายครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัยฯ มากยิ่งขึ้น 
เพียงค้นหา SSID 'SDU-TRUE'
(เฉพาะภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เท่านั้น)
เข้าใช้งานด้วย INTERNET ACCOUNT ปัจจุบัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ
โทร. 02-244-5240, 5233