ขอแสดงความยินดี

ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.นงค์ลักษณ์ โชติวิทยธานินทร์

บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เข้ารับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 77 ปี

ณ หอประชุมคุรุสภา วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565

ขอบคุณภาพข่าวจาก กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต