สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “อัพเดท New feature Microsoft Teams” เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ได้ Upskill Reskill และได้รับความรู้ที่จำเป็นสำหรับการสอนและการปฎิบัติงานผ่าน Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการอบรม และน.ต.ดร.ชวพงศธร ไวสาริกรรม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านเทคโนโลยี บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด การอบรมนี้มีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00–16.00 น. ผ่านระบบ ZOOM Application