ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมมอบนโยบายการใช้ห้อง SDU Online Learning ให้กับบุคลากรผู้ดูแลห้องออนไลน์ภายในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Upskill & Reskill หัวข้อ “เทคนิควิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ห้อง SDU Online Learning” โดยคุณสถิตย์ เชิดฉันท์ คุณชัชวาลย์ ลาภเกิน คุณเบญญาภา ยวงอักษร วิทยากรจากสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งเป็นการแนะนำเทคนิควิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับห้อง Virtual Instructions Rooms ห้อง SDU Online Learning การจองห้องออนไลน์และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ห้องออนไลน์ และได้รับเกียรติจากคุณวีระพันธ์ ชมภูแดง ผอ.สำนักวิทยบริการฯ กล่าวสรุปและปิดการอบรม เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องออนไลน์ 19 ชั้น 2 อาคาร 11, ห้องออนไลน์ 10 คณะครุศาสตร์ และออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ