สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2562 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้ การขอรับรองผลการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจก Low Emission Support Scheme (LESS) แผนปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวในปีงบประมาณที่ผ่านมา การประชุมมีขึ้นเมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม Conference Room 3 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 4 (ข่าว : จิราพร / ภาพ : ชุติวรรณ)

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ