สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ โดยมีวาระการประชุมดังนี้          

1) ปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการฯ 2) ทบทวนการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงาน สายสนับสนุน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568)

3) การพิจารณาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  

โดยมีคุณวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานที่ประชุม

การประชุมนี้มีขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00–12.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams