สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2566 –2570 โดยมุ่งเน้นตามการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย “กลุ่ม 3 กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น(Area-based and Community Engagement)” รวมทั้งให้สอดคล้องตามทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567 (SDU Directions: SMALL but SMART) ในส่วนของจุดเน้นเชิง กลยุทธ์ที่ 2: การบริการสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน (Infrastructure services) โดยมีคุณวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานที่ประชุม การประชุมนี้มีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams 

อัลบั้มภาพ 3 ภาพ