สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ตามเกณฑ์ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว ประธาน ผศ.ดร.วีณัฐ สกุลหอม ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ กรรมการ และนางสาวมลธิรา โพธิ์น้อย เลขานุการ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการฯ และสัมภาษณ์ออนไลน์ผู้ใช้บริการ จากอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา โดยผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักวิทยบริการฯ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 65 คะแนน เท่ากับจำนวนดาว 2 ดาว การตรวจประเมินมีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 -16.30 น. ผ่านระบบ MS Teams 

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ