สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ SDU QA รอบ 12 เดือน ประจำปีการศึกษา 2563 (1 สิงหาคม 63 - 31 กรกฎาคม 64) โดยมีนายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS Teams

อัลบั้มภาพ 5 ภาพ