สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร Upskill Office 365 for SDU Online Learning Platform สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อเพิ่มทักษะการใช้งาน Office 365 และการใช้งาน Microsoft Teams ให้รองรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการอบรมและมอบแนวทางการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนและ  คุณนพดล รัตนวิเศษรัตน์ Customer success manager Microsoft Thailand เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 302 ท่าน การอบรมออนไลน์มีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams 

อัลบั้มภาพ 9 ภาพ