ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการฯ และดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams สำหรับครูและบุคลากร ในการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564(ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: พศิน/วรรณภรณ์ )
 

อัลบั้มภาพ 7 ภาพ