สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร “การจดบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพด้วย NOTE” ารอบรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรและอาจารย์ สามารถนำเทคนิคที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกล่าวเปิดการอบรม และนายเกียรติศักดิ์ ญาณจิตรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 11204 อาคาร 11 (ข่าว: รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย /ภาพ: อภิญญา รัตนประพันธ์)