สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ผ่าน MS Teams ในหัวข้อ “Apple Teacher การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานสาขาวิชา มอบนโยบายและกล่าวเปิดงาน วิทยากรโดย ดร.เอื้ออารี จันทร อ.สุพรรณิการ์ ทับมณี และนางสาววรรณภรณ์ นุชเจริญ Apple Leader ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีนักศึกษาและอาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ารับการอบรมจำนวน 59 คน เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. (ข่าว: รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย /ภาพ: ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ )

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ